Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů, poskytnutých návštěvníky webových stránek www.systemkiss.cz.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekt údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

2. Identifikace správce osobních údajů

SAFE Technology SAFETE, s.r.o.
Na Výsluní 519/17
100 00 Praha 10 – Strašnice
IČ: 06675531, DIČ: CZ06675531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 286789
kontaktní e-mail: info@safete.cz

(dále jen „správce osobních údajů" nebo „SAFETE")

3. Použití osobních údajů a zabezpečení

Osobní údaje zahrnují všechny informace, které lze použít k identifikaci osoby, včetně jména a příjmení, věku, pohlaví, adresy bydliště nebo pracovní adresy, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních informací. Jak v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, tak i v souvislosti s vašimi dotazy shromažďujeme a zpracováváme různé takové informace. Respektujeme všechny žádosti o ochranu osobních údajů podané online a jsme si vědomi potřeby odpovídající ochrany a bezpečného zpracování všech osobních údajů, které obdržíme.

Osobní údaje se používají výhradně pro účel, pro který jsou poskytovány, včetně zajištění, že vám můžeme poskytovat naše služby. Informace se také používají pro statistické účely. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše informace nebudou náhodně nebo nezákonně vymazány, zveřejněny, ztraceny, poškozeny nebo se o nich dozví oprávněná osoba, nebudou zneužity nebo s nimi nebude jinak zacházeno v rozporu se zákonem.

Pokud nemůžete přijmout naše zásady ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

4. Naše shromažďování a zpracování osobních údajů

Obvykle můžete přistupovat na stránky, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo poskytli osobní informace o sobě. Potřebujeme však určité osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby a/nebo vám poskytovat informace a další služby.

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující informace:

  • osobní údaje poskytnuté v souvislosti s dotazy;
  • osobní údaje poskytnuté v souvislosti s poskytnutím zpětné vazby.

Shromažďujeme pouze informace potřebné k poskytnutí služby, kterou požadujete (například jméno, e-mail nebo telefonní číslo). Neshromažďujeme informace, které mohou být použity k identifikaci osoby, od třetích stran o návštěvnících.

Některé osobní údaje spravuje třetí strana (zpracovatel údajů), která zpracovává osobní údaje naším jménem v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Informace jsou uchovávány po dobu povolenou zákonem a vymažeme je, pokud již nejsou potřebné. Doba uchovávání závisí na povaze informací a důvodu uchovávání. Proto není možné určit obecný časový rámec, kdy jsou informace odstraněny.

5. Předávání informací

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím této webové stránky jsou předávány výhradně:

  • internímu oddělení naší společnosti;
  • vybraným a důvěryhodným třetím stranám, které používají vaše osobní údaje za účelem poskytování zboží nebo služeb, které jste požadovali;

Abychom mohli dále rozvíjet a zlepšovat naše webové stránky, udržujeme statistiky o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Statistiky se používají pouze v souhrnné podobě, např. ke zjištění, které stránky a prohlížeče jsou nejvíce využívány.

Používáme Google Analytics ke shromažďování statistik návštěvníků a v této souvislosti poskytujeme IP adresy službě Google Analytics. Společnost Google může tyto informace sdělit třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo třetím stranám, které za ně provádějí úkoly. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete zde.

Pokud si přejete získat přístup k informacím, které jsou o vás registrovány, kontaktujte nás na adrese info@safete.cz. Pokud byly zaregistrovány nesprávné informace nebo pokud máte námitky jakékoli jiné povahy, zašlete prosím veškerou korespondenci na stejný e-mail. Další informace o vašich právech naleznete níže.

Zásady používání souborů cookie

V SAFETE používáme cookies, abychom uživatelům našich webových stránek poskytli co nejlepší služby. Cookie je datový soubor, který webová stránka ukládá do vašeho IT vybavení. K tomu používáme službu Google Analytics. Účelem je rozpoznat vaše IT vybavení, a tak sledovat, jak používáte naše webové stránky. Dnes prakticky všechny webové stránky používají cookies, protože je často nutné poskytovat dobré služby.

Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookie:

1. Soubory cookies relace

Soubory cookie relace, jejichž platnost vyprší po zavření internetového prohlížeče. Tento typ souboru cookie je navržen tak, aby rozpoznal vaše IT vybavení, zapamatoval si výběr jazyka, zaznamenal čas, který strávíte na webových stránkách, spravoval grafiku a identifikoval vaše dotazy při procházení www.systemkiss.cz

2. Trvalé soubory cookies

Za tímto účelem se používají trvalé cookies, které jsou uchovávány po dobu až dvou let. Zaznamenávají, kolikrát jste navštívili webové stránky, délku pobytu, výběr jazyka a způsob, jakým přistupujete na webové stránky a zda jste opakovaným uživatelem webových stránek.

3. Soubory cookies služby Google Analytics

Soubory cookie Google Analytics se používají ke shromažďování statistik návštěvnosti. Tyto soubory cookie shromažďují informace o vašem používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy.

4. Marketingové soubory cookies

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování vašich vyhledávacích a čtenářských návyků za účelem zobrazení cíleného marketingového obsahu, například v reklamních bannerech. Tyto soubory cookie shromažďují údaje, které mohou obsahovat informace, které mohou být použity k identifikaci osoby. Veškeré informace uložené pomocí těchto souborů cookie mohou být sdíleny s třetími stranami.

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítl používání souborů cookie pomocí následujících odkazů:

Výše uvedené informace jsou poskytovány na základě zákonného nařízení o požadavku na informace a souhlas s ukládáním a zpřístupňováním informací v datových koncových zařízeních koncových uživatelů.

Pokud výše uvedené zásady používání souborů cookie vyvolávají jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@safete.cz.

5. Vaše práva

Osobní údaje, které zpracováváme, patří správci údajů. Subjekt údajů má tedy ve skutečnosti také určitá práva. Níže je uveden seznam práv, která vy, subjekt údajů, vždy máte:

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

5.2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

5.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut")

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

5.4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

5.5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

5.6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete správce údajů kontaktovat na e-mailu: info@safete.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku 5. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, můžete být poté ještě kontaktováni a totožnost a požadavek může být přiměřeným způsobem ověřována.

Tento dokument byl aktualizován ke dni 20.09.2023.